Om föreningen

Stadgar för föreningen ”Vi pratar ryska”

§1. Föreningens namn och mål
Föreningens namn är ”Vi pratar ryska”, nedan kallat Förening.
Förening är en ideell förening och dess mål är att:
a) skapa en miljö där medlemmar kan kommunicera med varandra på ryska
b) skapa ett nätverk för personer med ryska som modersmål
c) bevara, utveckla och stöda barnens intresse för det ryska språket och dess kultur
d) bekanta den inhemska befolkningen med olika kulturer och folk från fd Soviet.

§2. Medlemskap i föreningen, medlemmens skyldigheter och rättigheter och uteslutande av medlemmar
Alla rysktalande som bor i Värmland eller har anknytning till Värmland får bli medlemmar i Föreningen. Varje medlem är skyldig att följa Föreningens stadgar och beslut.

Medlemskap registreras efter betalning av medlemsavgift 100 kronor. Familjemedlemskap ingår och registreras via anmälan, muntligt eller skriftlig. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår betalas före årsmötet. Medlem som inte betalat medlemsavgift i tid räknas som utträtt ur föreningen.

En medlem som allvarligt skadar föreningen och/eller vägrar följa organisationens stadgar skall uteslutas av Föreningens styrelse.

§3. Säte
Föreningen har säte i Karlstad.

§4. Rättigheter

Alla medlemmar i Föreningen har lika rättigheter.

§5. Föreningens verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår motsvarar ett år från 1 juli till 30 juni.

§6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande eller vice ordförande tillsammans med kassören. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna firma i kassörens eller vice ordförandens ställe, då denne är förhindrad. I vissa ärenden kan styrelsen utfärda fullmakt att teckna firma.

 §7 Styrelse

Föreningens verkställande organ är styrelsen. I styrelsen ingår föreningens ordförande för högst två år i sänder samt minst fyra övriga ledamöter, som väljs av Föreningens medlemmar, bland vilka styrelsen väljer vice ordförande för ett kalenderår i sänder.

Styrelsens ledamöter väljs på årsmötet för ett år i taget. I styrelsen ingår dessutom minst två suppleanter, vilka väljs för ett år i taget. Vid styrelsens sammanträden har dessa yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt, då de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta.  Styrelsen är beslutför om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
Kallelse till styrelsens möten ska alltid tillställas revisorerna.

§8 Styrelseledamöternas ansvarsområden

Styrelsens verksamhet leds och planeras av ordföranden, eller i dennes frånvaro av vice ordföranden. Ordföranden ansvarar för att av styrelsen fattade beslut verkställs.

Kassören ansvarar för föreningens bokföring och förvaltar föreningens tillgångar. Kassören ansvarar även för att av styrelsen eller av medlemsmöte beslutade ekonomiska åtgärder verkställs.

Sekreteraren ansvarar för föreningens protokoll och övriga handlingar av icke-ekonomisk karaktär. Sekreteraren ansvarar även för till föreningen inkommen korrespondens.

Styrelsens ledamöter fördelar resten av sitt ansvar sig emellan.

Styrelsen respektive styrelseledamöterna kan delegera delar av sitt ansvar till andra medlemmar, men ansvarar även i detta fall för uppgifternas utförande, resultat och uppföljning.

§9 Arbetsgrupper

Styrelsen kan utse arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är direkt underställda styrelsen och ansvarar för de arbetsuppgifter som delegerats till arbetsgruppen. Styrelsen utser arbetsgruppens ordförande som ansvarar för och rapporterar om gruppens arbete till styrelsen.

§10 Stadgeändring

Ändringar och tillägg till dessa stadgar kan beslutas av årsmöte med 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar på två på varandra följande stämmor. Varje medlem skall erhålla ett ex. av gällande stadgar.

§11 Årsmötet och kallelse till årsmötet

Årsmötet bör sammankallas före 1 oktober.  Årsmötet skall sammankallas av styrelsen.  Kallelsetill årsmötet med plats, datum och tid samt förslag till dagordning skall skickas till medlemmar minst sex veckor i förväg via elektronisk post i första hand. Dagordning skall innehålla:

1.     Öppnande av mötet

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.     Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
4.     Fråga om mötet kallats i behörig ordning
5.     Godkännande av dagordningen
6.     Verksamhetsberättelse för det gångna året
7.     Ekonomisk redovisning för det gångna året
8.     Revisionsberättelse
9.     Godkännande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen
10.   Förslag till budget för nästa år
11.   Val av styrelse
val av ordförande för ett år
val av minst 4 ordinarie ledamöter (ev. fler)
val av minst 2 suppleanter (ev. fler)
12.   Val av 1 revisor och 1 suppleanter till revisorn
13.   Val av valberedning
14.   Övriga frågor
15.   Mötets avslutande.

Varje medlem äger rätt att inlämna motion minst fyra veckor i förväg till nästkommande årsmöte. I fall den blir förändrad dagordning skall skickas till medlemmar två veckor före årsmötet.

Då kallelse till stämman har utgått skall styrelsen omedelbart genom elektronisk post eller genom ordinarie post underrätta revisorerna därom.

§12 Årsredovisning

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie stämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.

§13 Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas om två på varandra följande föreningsmöten så beslutar med 2/3-dels majoritet, dock att ett av dessa möten skall vara ordinarie årsmöte och att mellan mötena förflutit minst en månad. Om disponering av föreningens aktuella tillgångar beslutar årsmötet.

Accepterats av årsmötet 060819

Ändrats av årsmötet 09095